algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de marktdeelnemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de marktdeelnemer in geval van intrekking van de overeenkomst

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Uitvoering en aanvullende garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duur van de transacties: duur, beëindiging en verlenging van de overeenkomst

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenprocedure

Artikel 17 Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de onderstaande betekenis:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten in verband met een overeenkomst op afstand aanschaft en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: in digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die hem in de toekomst in staat stelt deze informatie op te slaan op een manier die is toegesneden op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Model herroepingsformulier: het Europese herroepingsformulier in bijlage I bij deze voorwaarden. Bijlage I dient niet beschikbaar te worden gesteld indien de consument niet over een herroepingsrecht met betrekking tot zijn bestelling beschikt;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte dienen samen te zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Richard Hattink

CF Smeetslaan 147, 1901GL Castricum, the Netherlands

telefoon: 00316 1103 1414

E-mail adres: info@funeraltoys.com

Kamer van koophandel nummer: 64398900

BTW identificatie nummer: NL00163961B04

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant licentiesysteem: de

informatie over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarvan hij lid is;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden ingezien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat zij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden.